Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Ehitusjuhi baaskoolitus - 44 akadeemilist tundi

Ehitusjuht (tase 6) baaskoolitus
 

Kursuse toimumisaeg:  26.01-10.02.2018 (registreerumine lõppenud)
                                           27.04-12.05.2018

Tunnid toimuvad reedeti ja laupäeviti

 

Registreerimine

 

Kursuse sisu
 

1. Ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud ( ETÜ )

2. Tehnosüsteemid ( seadmed ) hoonetes

3. Ehitustööde eelarvestamise alused

4. Tuleohutuse tagamine ehitusel

5. Ehitusfüüsika

6. Ehitustoodete tõendamine

7. Juhtimine ja ehituskorralduse alused

8. Projektijuhtimise alused

9. Ehitustööde dokumenteerimine ( täitedokumentatsioon )

10. Ehitusprojekt ( EVS 932 ) ja selle osad

11. Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel

12. Normatiivdokumendid ehituses

 

Koolituse õpiväljundid:

• tunneb ehitusala laiapõhjaliselt;
• valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi;
• tunneb ja järgib ehitustegevust reguleerivat seadusandlust, tehnilisi norme, standardeid ja juhendmaterjale;
• tunneb ehituskonstruktsioone ja tehnosüsteeme ning nende ehitamise tehnoloogiat;
• tunneb ehitusmaterjale ja ehitustooteid;
• oskab ehitustöid dokumenteerida;
• tunneb ehitamiseks vajalikku projektdokumentatsiooni ja oskab seda analüüsida;
• oskab määrata ehitusmaksumust;
• tunneb hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid;
• on võimeline tagama ehitustööde ohutust (sh töö- ja terviseohutus ning tuleohutus);
• oskab eetilisest aspektist hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
• on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama;
• on suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.
 

Lõpudokumendid
 

Kursus lõpeb eksamiga. Koolitus annab osalejale 38 inseneri täiendõppe punkti.

TTK täiendkoolitustunnistus 38TP.
 

Lektorid

H. Johansoo (MA), A. Hamburg (MSc), P. Hamburg (MSc), V. Hartšuk (MSc), P. Vahter (MSc), A. Ramjalg (MA), E. Tammaru (MSc), E.Siim (MSc), M.Kiisa (PhD), P. Siitan (MSc)
 

 


Tunniplaan 26.01-10.02.2018

 

Lisainfo


Registreerimine