Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Uudised

EEEL liikme hea käitumistava

                                                      Kinnitatud EEEL

üldkoosoleku poolt 13.05.2010

 

 

 

                          EEEL LIIKME HEA KÄITUMISTAVA

 

Eesti Ehitusettevõtjate Liit rõhutab, et ehitusettevõtlusel on majanduse ja ühiskonna ning keskkonna säästliku arengu saavutamisel oluline osa.

 

EEEL liikmesorganisatsioonid on väljendanud oma nõusolekut ja

kinnitavad,  et alljärgnevad põhimõtted on aluseks nende liikmete käitumisele.  

 

Ehitusettevõtja:

 1. Mõistab sotsiaalset vastutust ühiskonna ees.
 2. Hoiab kõrgel   ehitusettevõtja   ja Liidu mainet.
 3. On  oma tegevuses  energiasäästlik    ja keskkonnahoidlik.   
 4. Lähtub oma tegevuses headest ettevõtlustavadest.
 5. Täiendab oma teadmisi ja oskusi kooskõlas tehnoloogia, seadusandluse ja juhtimiskorralduse arenguga  ning  rakenda
 6. neid  ettevõtluses.
 7. Osutab  teenust,  milleks tal on olemas vastav   pädevus, erialased  teadmised ja kogemused  ja/või vastavate kogemustega töötajad, vajadusel kaasates pädevaid ettevõtjaid.
 8. Teeb ehitustöid vastavuses õigusaktidega ja   ehituseeskirjade, -normide ja – juhenditega, mille järgimises on kokku lepitud.
 9. Tegutseb  suhetes  tellija  ja  koostööpartneritega seaduslikest huvidest lähtuvalt ning järgib  aususe ja usaldusväärsuse põhimõtteid.
 10. Informeerib tellijat ja koostööpartnerit  mõistliku aja jooksul igast potentsiaalsest  huvide konfliktist, mis võib tekkida kohustuste täitmisel.
 11. Täidab  oma lepingulisi ja muid kohustusi korrektselt ja õigeaegselt vastavalt lepingule ja üldistele tavadele.
 12. Teostab kõik tööd piisava hoolikuse ja vastutustundega, et töötulemus vastaks kokkulepitud  tingimustele.
 13. Järgib oma tegevuses    ausa konkurentsi põhimõtteid. Rakendavad ärisuhetes korrektsuse, aususe ja vastastikuse lugupidamise printsiipe.
 14. EEEL liikmete vahelised ärilised ja eetilised konfliktid püütakse lahendada Liidu sees.
 15. Ei tee   tahtlikult  midagi, mis võiks kahjustada Liidu liikmete või teiste isikute mainet ja ärihuvisid.
 16. Seadusega sätestatud tingimustel ja korras deklareerib ja  maksab makse   ning täidab teisi talle seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi. Peab kinni üldtunnustatud tööjõupoliitikast.
 17. Võtab aktiivselt osa Liidu ühistegevustest, üldiste seisukohtade kujundamisest.
 18. Aitab kaasa Liidu liikmete vahel ehitusettevõtja hea  käitumistava kujundamisele.