Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine

Ehitusjuht tase 6, spetsialiseerumisalane baaskoolitus 

Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine

 

Toimumisaeg: 27.10 - 18.11.2016

Registreerimine TTÜ kodulehel   

 

Eesmärk: Kursusel osaleja teab ja tunneb erinevate küttesüsteemide tööpõhimõtteid;

küttesüsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmeid ja materjale; küttesüsteemide peamisi

parameetreid; norme ja nõudeid; küttesüsteemide peamisi kontroll- ja mõõteseadmeid; nõudeid

küttesüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel; kasutatavaid

Eeldused: Kursusel osaleja omab eeldusi taotleda Ehitusjuht tase 6, VK- süsteemide ehitamine ja

ehitustööde juhtimise alast spetsialiseerumist

Teemad: Veevarustuse välisvõrk, ühisveevärk, veetöötlus, reoveekäitlus, pumplad, VK torustike

paigaldamise meetodid, sajuveekanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus. VK süsteemide materjalid

Õpiväljund: Kursusel osaleja teab kaasaegseid vee- ja kanalisatsiooni torustike materjale,

seadmeid ja ehitustehnoloogiaid; on täiendanud teadmisi välisveevarustuse ja

kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavatest ehitustehnoloogiatest ja ehitusmaterjalidest;

on täiendanud teadmisi tarbevee ja reoveepumplate tööpõhimõttetest, hüdraulikast,

roevee puhastamise meetoditest

Õppekeel: eesti keel

Maht: auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 50 akadeemilist tundi

27.10.2016
10:00 - 11:30 Veevarustus ja veevärk. Ühisveevärk, tarbevee töötlemine. Nõuded tarbevee kvaliteedile.
Lektor: Jaan Karu
11:45 - 13:15 Torustike kaitse korrosiooni vastu. Membraantehnoloogiad. Vee desinfitseerimine ja uued veetöötlusjaamad Eestis. Tootmisveevarustuses kasutatavad tehnoloogiad. Vee jahutamine ja ringlusveevarustus
Lektor: Jaan Karu
14:00 - 15:30 Hüdraulilise veevõrgu mudeli koostamine ning selle kasutamine erinevates otsustusprotsessides (pumba valik, vee kättesaadavus, rekonstrueerimine, optimaalne disain, pumpamise optimeerimine, maksumusanalüüs)
Lektor: Raido Puust
15:45 - 17:15 Hüdraulilise löögi olemus ning arvutusnäiteid survetorustikes (elektrikatkestuse ja/või siibri sulgemise tagajärjel)
Lektor: Raido Puust
28.10.2016
09:00 - 10:30 Elamu ja üldkasutatava hoone veevärk, süsteemid, skeemid. Veevärgi elemendid: torustikud, veemõõdusõlmed, rõhutõsteseadmed, veevõtuseadmed. Hoone veevärgi projekteerimine ja ehitus.
Lektor: Valdu Suurkask
10:45 - 12:15 Kinnistu kanalisatsioon, olmereovee- ja sajuveekanalisatsioon. Nõuded hoone kanalisatsioonile. Hoone kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus. Ülepumpamise vajadus hoone kanalisatsioonile. Sajuveekanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus. VK süsteemide materjalid
Lektor: Valdu Suurkask
13:00 - 16:15 Torustike paigaldus, meetodid
Lektor: Linnart Tillmann
10.11.2016
10:00 - 13:15 Reovee kogumise ja kanalisatsiooni süsteemid, rajamisele esitatavad nõuded. Kanalisatsioonitorustike hüdraulilise arvutuse alused. Sademed, sademevesi, selle tekkekoht ja äravool. Kanalisatsioonisüsteemi materjalid.
Lektor: Karin Pachel
14:00 - 17:15 Vee- ja kanalisatsiooni, sh sademevee välisvõrkude ehitamine, lahtine paigaldus, pinnavesi, kaevetööd, kindlustamine, tagasitäide. VK torustike- ja torustikele isolatsiooni paigaldamise põhimõtted.
Lektor: Peeter Laidma
11.11.2016
09:00 - 10:30 Pumba parameetrite arvutamine, sobiva pumba valik, tööpunkti määramine, võimaliku kavitatsiooniohu hindamine, reoveepumpla rajamine, tarbevee astmepumpla rajamine
Lektor: Aivo Eevardi
10:45 - 13:00 Vedelike voolamine piiretega ümbritsetud kui ka vabavoolu tingimustes, kiiruste ja kiirenduste jaotus voolupildis; Erinevate voolutakistuste mõju, torustike hüdrauliline arvutus
Lektor: Ivar Annus
13:45 - 16:00 Nõuded heitvee juhtimiseks loodusesse, võimalik reostus: põhjused, toime, leevendamise meetodidReovee mehaanilise, bioloogilise puhastamise meetodid, süvapuhastus, seadmed. Omapuhasti rajamine.
Lektor: Aare Kuusik
18.11.2016
10:00 - 11:30 Tuletõrjesüsteemid ja seadmed
Lektor: Joonas Vaabel
11:45 - 13:15 Ehitusaegsed ja ehitustööde üleandmisega seotud kontrolltegevused (sh järelvalve)
Lektor: Tanel Seppel
14:00 - 17:00 Testi sooritamine

 

Tunnistus: TTÜ tunnistus

Kontakt: Reet Linnas, 6202063, reet.linnas@ttu.ee

Müügihind: 498.00 EUR / osaleja (sisaldab käibemaksu)

Koht: Tallinna Tehnikaülikool