Eesti Ehitusettevõtjate Liit on vabatahtlikult ühinenud ehitusettevõtjaid ühendav mittetulundusorganisatsioon. Liidu eesmärgiks on kooskõlastada ja koordineerida oma liikmete tegevust ehitustegevuse majanduspoliitilistes küsimustes ja suhetes töövõtjatega ning nende organisatsioonidega.

Eesti Ehitusettevõtjate Liit on asutatud 1991. aastal ning oma tänasel kujul tegutseb alates 1993. aasta kevadest. EEEL on struktuurilt avatud, võimaldades nii regionaalsete kui ka erialaliste alaliitude moodustamist. Liidu liikmeks olevad ehitusettevõtjad koos tütarettevõtetega, keskmiselt 100 ettevõtet, annavad oma ehitustegevusega üle 50% kogu Eesti ehituskäibest.

Liitu kuulumine annab liikmeskonnale võimaluse kaasa rääkida ehitusala reguleerivate seaduste ja dokumentide väljatöötamisel, muudatusettepanekute tegemisel ning omapoolsete seisukohtade avaldamist läbi Liidu, sest ainult Liidu kaudu on üksikettevõttel võimalus kaitsta omi seisukohti. Eesti Ehitusettevõtjate Liidul on esindaja Riigihanke Vahekohtus, Töövaidluskomisjonides ja teistes institutsioonides.

Liit esindab liikmeskonda ka suhetes ehitus- ja teiste organisatsioonide ja ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka väljaspool riiki, olles Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige, Eesti Tööandjate Keskliidu liige ning omades sidemeid teiste analoogsete ühendustega välismaal. Ehitusettevõtjate Liit on tihedates sidemetes teiste ehitusala liitude ja organisatsioonidega Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit , Eesti Projektbüroode Liit, Eesti Asfaldiliit, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

EEEL on Euroopa ehitusfirmasid ühendava Katuseorganisatsiooni FIEC liige.

Suurt tähelepanu pöörab Liit kutsehariduse ja täienduskoolituse programmidele osaledes ehituskutsenõukogus koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga.

EEEL TEGEVUSE PÕHIEESMÄRGID

* Liidu liikmete ettepanekul nende huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu- ja valitsemisorganites, suhetes teiste juriidiliste- ja üksikisikutega, Liidu ja tema liikmete volitusel esindamine kohtus ja vahekohtus;
* osalemine Liitu ja tema liikmeid puudutavate seaduste väljatöötamises (s.h. oma seisukoha avaldamine);
* Liidu liikmete ettepanekul nende esindamine suhetes ehitus- ja muude organisatsioonide ja ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;
* ehitus-ja majanduskogemuste üldistamine ja nende levitamine;
* turu- ja klientuuriuuringute korraldamine ning vastavate soovituste väljatöötamine;
* ehitusalase täiendkoolituse korraldamine, ehitushariduse arendamisele kaasaaitamine;
* ehitustegevust puudutava informatsiooni levitamine, s.h. reklaam- ja muude trükiste väljaandmine ja levitamine;
* oma liikmetele õigusabi ja konsultantsioonide korraldamine;
* igasugune muu tegevus, mis on vajalik Liidu eesmärkide saavutamiseks.

LIIDU LIIKMED 

Liidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline isik, kes soovib arendada Liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Liidu juhatusele kirjaliku avalduse, kohustub täitma Liidu põhikirja ja tasuma Liidu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

Liidu liikmeks võivad olla:

* Eestis registreeritud ehitusettevõtjad;
* ehitusettevõtjate ja ehitusega seotud ettevõtjate ühendused;
* ehitusmaterjale- ja konstruktsioone tootvad ettevõtted;
* ehituskoolid ja muud ehitusettevõtjatele kaadrit ettevalmistavad õppeasutused;
* teadusasutused;
* muud ehitustegevusega seotud juriidilised isikud;
* juhatuse otsusel muud juriidilised isikud, kes tunnistavad Liidu põhikirja.

Kollektiivliikmena võivad olla Liidu liikmeks:

* teised ehitusega seotud juriidiliste isikute mittetulunduslikud ühendused;
* kontsernid;
* muud ehitusega seotud juriidilist isikute ühendused.

Liidu liikmetel on õigus igal ajal kirjaliku avalduse alusel välja astuda Liidu liikmest.
Liidu liikme kohustuste mittetäitmisel võib juhatus Liidu liikme välja arvata.
Liidu liikmele väljastatakse liikme tunnistus.

Liikmeksoleku plussid:

* võimaldab ühishuvidele toetudes lahendada probleeme, kus üksiku ettevõtja mõjust ei piisa;
* võimaldab saada Liidust ehitajatele vajalikku informatsiooni ja juriidilist konsultatsiooni;
* võimaldab kaasa rääkida ehitusala reguleerivate dokumentide väljatöötamisel ning muudatusettepanekute esitamisel ning tegutseda survegrupina;
* võimaldab osaleda Liidu poolt korraldatavatel nõupidamistel, seminaridel, kohtumistel ja koolitusüritustel;
* võimaldab koostööd ja suhtlemist, teiste ettevõtjate ja teiste tööandjate Liitudega;
* Liidu liikmesfirmad on tunnustatud ettevõtjad ehitusturul.