Eesti Ehitusettevõtjate Liidu avalik pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse ja Riigikogu liikmete poole

Eesti Ehitusettevõtjate Liit soovib oma liikmete ja kogu Eesti ehitussektori nimel pöördumisega juhtida võimukandjate ja avalikkuse tähelepanu murettekitavale olukorrale ehitussektoris ja vajadusele tagada valdkonna jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis.

Viimastel nädalatel on mitmetes meediakanalites ja kohtumistel tööandjatega ministrid järgmiseks aastaks kavandatavat riigieelarvet kommenteerides teatanud, et teede investeeringutesse järgmisel aastal raha ei tule ja et ka hoonete ehituses järgmisel aastal ühtegi uut riiklikku ehitust ei alustata, vaid pigem keskendutakse pooleliolevate ehitiste lõpuni ehitamisele.

Oma senistes selgitustes on ministrid lisaks väljendanud, et riigi vaates annaks täiendavate tellimuste tegemine tänases kõrge inflatsiooniga majanduskeskkonnas inflatsioonile veelgi hoogu ja halvendaks seeläbi ka Eesti majandusolukorda. Siinkohal jäävad ettevõtjad selgelt eriarvamusele – näeme just täna hädavajadust riiklike investeeringute suurendamiseks järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Tänaseid kõrgeid ehitushindasid ei ole põhjustanud mitte nõudluse hüppeline kasv, vaid sõjategevusest Ukrainas kehtestatud majandussanktsioonid, mis kergitasid hüppeliselt energiahindasid ja põhjustasid ka mitmete oluliste tarneahelate katkemise. Selle tulemusena on ehitussektor tänaseks jõudnud üha kiirenevasse langusfaasi, mida iseloomustab järjest süvenev nõudluse vähenemine.

Kui seni oli ehitusettevõtjate suurimaks mureks enne 24. veebruari 2022 sõlmitud ehituslepingute hinnakallinemistega (kohati 20-30%) toimetulemine, mille osas pole enamikel objektidel riik suutnud tänaseni ettevõtjatele hinnakompensatsioonimeetmeid rakendada, siis homme oleme olukorras, kus ka tellimusi suurele osale ehitusettevõtetest enam ei jätku, sest lisaks nõudluse järsule vähenemisele erasektoris on ka riik investeeringuid olulisel määral kärpimas.

Eriti trööstitu olukord valitseb taristuehituses, mis on 85% ulatuses riiklikel (riigiametid, KOV-id, riigiettevõtted jne) investeeringutel põhinev valdkond, mistõttu vajab toimimiseks (ka vaatamata majanduse tsüklilisusele) järjepidevalt stabiilseid riiklikke investeeringuid.

Sellega seoses pöördume Teie poole palvega hoida ehitussektorit töös suurendades oluliselt ehitussektorisse suunatavaid riiklikke investeeringuid ja sektori säilimiseks vajalikke tugimeetmeid, et saaksime tööd jätkates riigieelarvesse ka edaspidi täiendavat maksutulu pakkuda.

Hetkel Eesti majanduses valitsevat olukorda silmas pidades (euroala kõrgeim inflatsioon, järsult kasvanud energiahinnad ja sellest tingitud kõrged ehitushinnad, mille tulemuseks on ehitusturu oluline jahtumine) on ilmne, et kui avalik sektor RES´is kavandatud investeeringuid 2023. ja 2024. aastaks oluliselt ei suurenda, siis kaotavad lähiaastal ehitussektoris töö kümned tuhanded töötajad, millele eelneb lisaks paljude ettevõtete tegevuse lõpetamine või pankrotistumine.

Ehitussektorisse suunatud investeeringutel on oluline mõju Eesti majandusele

Eesti Ehitusettevõtjate Liit esindab ehitusettevõtjaid, kes koondavad enda alla tuhandeid ehitussektoris töötavaid inimesi. Tööandjana on ehitussektor üks suurima tööhõivega majandussektoreid hõlmates enda alla 8,7% kõigist töötajatest Eestis. Lisaks tagab ehitussektori toimimine töö ka mitmetele teistele valdkondadele nagu ehitusmaterjalide tootmine, hulgi- ja jaekaubandus, kinnisvara, logistika jms. Läbi ehitustegevuse riigieelarvesse laekuv maksuraha (0,8- 0,9 miljardit eurot) on otseselt Eesti riigi teenistuses.

Ehitusettevõtjatel on tänaseni valusalt meeles eelmine kriisiperiood, kui vahemikus 2008-2010 kukkusid ehitusmahud koguni 45%, mille tõttu kaotas töö üle 40% sektori töötajatest. On oluline, et sektori ulatust arvestades rakendaks riik majandusolukorra tänases faasis selgeid pikaajalisi meetmeid sektori edasise toimimise tagamiseks.

Tänu kõrgel püsinud nõudlusele erasektoris on ehitussektor viimastel aastatel suutnud toimida ja ka tööhõivet stabiilsena hoida, ent tänane majandusolukord näitab, et järgmisel paaril aastal on riigipoolne osalus turul sektori jätkusuutlikkuse säilitamiseks ülioluline. Vajame ellujäämiseks lisainvesteeringute (250-300 miljoni eurot) kavandamist järgmise ja ülejärgmise aasta eelarvesse. Näitena toome, et 2021. aastal moodustasid kohalike omavalitsuste ja riigi hanked ≈ 30 % Eesti ehitusturu kogumahust ja see proportsioon on viimastel aastatel kahanenud, samas 2010. aastal, kui erasektoris oli nõudlus madalseisus, moodustasid riigihanked rahalises väärtuses üle 70% kohalikust ehitusturust. Võrdlusena toome, et näiteks Leedus moodustas avaliku sektori investeeringute osakaal 2021. aastal ligikaudu 2/3 ehitussektori rahalisest mahust.

Meile teadaolevalt kiitis Vabariigi Valitsus 24. aprillil 2021. aastal heaks ehitussektori pika vaate rakenduskava, mille allkirjastas 09.06.2021. aastal Vabariigi Valitsuse nimel avaliku-ja erasektori kokkuleppena majandus-ja taristuminister Taavi Aas.

Allkirjastatud kokkuleppe üheks suureks eesmärgiks E2 on, et riiklikud investeeringud oleksid kontratsüklilised ja kooskõlas riigi strateegilise plaaniga.

Siinkohal kutsume riiki üles suurendama ehitussektorisse suunatavaid investeeringuid just ajavahemikus, kui nende positiivne mõju nii ehitussektorile kui Eesti majandusele tervikuna on kõige suurem (nii nagu käituvad paljud arenenud riigid, s.h. Põhjamaad).

Ettevõtjad ei küsi toetust raskete aegade üleelamiseks, mis juba niigi pingelist riigi rahandust täiendavalt koormaks, vaid õigeaegset (kontratsüklilist) investeerimist riigi strateegilist plaani toetavatesse ehitistesse. Esmapilgul võib see riigi vaates tunduda kulukas, kuid tagab sektori toimimise ja läbi säilitatud ettevõtluse ka riigile vajaliku maksutulu ning ennetab seeläbi tuhandetele (lähivaates) töötutele abiraha maksmise vajadust. Kokkuvõttes võidavad kõik osapooled.

Kinnitame, et vaatamata kõrgetele ehitushindadele ei ole lähitulevikus ega ka pikemas vaates alust ootustele, et ehitushinnad oluliselt langeksid, mistõttu oleks iga edasilükatud investeering riigile vajalikesse ehitistesse ühiskonnale saamata jäänud hüve või vajalik teenus, sest vajadus uute kaasaegsete ja energiasäästlikumate hoonete järele on ka riigi toimimise seisukohalt kiirenevalt kasvav.

Eeltoodule tuginedes, et ära hoida ehitussektori hääbumine ja säilitada jätkusuutlikkus lähiaastateks, kutsume Riigikogu ja Vabariigi Valitsust sõlmitud kokkulepet järgima ja võtma eelarve vastuvõtmisel arvesse kõik võimalused hoonete ja rajatiste vallas investeeringute suurendamiseks.

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu nimel

EEEL juhatuse liikmed:

Kaupo Kolsar / Astlanda OÜ juhatuse esimees

Raivo Rand / AS Rand & Tuulberg Grupp juhataja

Tiit Kuuli / Oma Ehitaja AS nõukogu esimees

Ivo Volkov / AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees

Gerd Müller / Nordecon AS juhatuse esimees

Sven Pertens / TREV-2 Grupp AS juhatuse esimees

Kristjan Mitt / Mitt & Perlebach OÜ juhatuse esimees

Villu Põldmäe / CLIK AS nõukogu esimees

Ahto Aruväli / OÜ Inf Ehitus juhatuse liige

Kaido Somelar / Ehitustrust AS juhatuse esimees

Margus Keerutaja / Sovek AS juhatuse esimees

Ilmar Link / TPJ Inseneribüroo OÜ juhatuse esimees