Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse pöördumine

Head partnerid ja turuosalised !

Kahetsusväärselt on viimastel aastatel ehitusturul tavaks saanud ehituse peatöövõtu lepingute kasutamine, mis ei järgi tasakaalu lepingupoolte vahel. Seda eriti finantstagatiste osas. Need lepingud on reeglina ette valmistatud tellija poolt ja nende tingimuste osas läbirääkimiste pidamine on minimaalne, kui mitte võimatu. Tellijate poolt suunatud ja seetõttu turul väljakujunenud praktika järgi on ehituse peatöövõtja kohustatud andma üheaegselt järgmised otsesed ja kaudsed tagatised:

  • Esimese nõude täitmistagatis (first demand guarantee)
  • Esimese nõude ettemaksu tagatis
  • Akteeritakse möödunud kuul teostatud tööde ja tarnitud materjalide eest
  • Maksetähtaeg on 1 kuu teostatud tööde akti allkirjastamisest
  • Hoitakse kinni teatud protsent teostatud tööde maksumusest või kehtestatakse viimase makse ebaproportsionaalselt suur miinimumsuurus vaatamata tegelikult tehtud tööde mahule
  • Esimese nõude garantiiaja tagatis

Tellija seevastu ei anna ühtegi tagatist oma lepingust tulevate kohustuste tagamiseks.

Ehituslepingute sõlmimise hea tavana käsitletava ETÜ 2013 põhitingimustes esimese nõude tagatise vajadust ei sisaldu. Samuti nähakse ette tellija garantiikiri (p.6.3.1), aga turupraktika seda ei kohalda.

Kõige probleemsem on esimese nõude tagatise kasutamine, mis võimaldab pahatahtlikul tellijal näiteks täitmistagatise kasutamist peatöövõtja survestamiseks võimalikus kohtuasjas isegi pärast lepingujärgse hoone või rajatise valmimist.

 Viimastel aastatel, mil majanduskeskkond on muutunud ebastabiilseks ning on kaasa toonud ehitajate jaoks kontrollimatuid takistusi lepingute kohaseks täitmiseks, on mõned tellijad kasutanud esimesel nõudmisel garantiide sissenõudmise võimalust pahatahtlikult. Selline tegevus ei vasta kindlasti täitmistagatise mõttele, kuid kahjuks on seda praktikas siiski esinenud.

Sellised olukorrad ja sellest leviv info sunnib ehitajad riske ümber hindama ning (üldjuhul asjatult) neid ehitushinda tõstes maandama, mis aga omakorda toob kaasa mõttetu täiendava hinnatõusu ja seega laiema negatiivse mõju majandusele.

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatus juhib turuosaliste (töövõtjate ja tellijate) tähelepanu põhjendamatule kõrvalekaldumisele headest tavadest ning soovitab igal turuosalisel enda jaoks läbi mõelda vahendid ja sammud naasmiseks tasakaalus peatöövõtu lepingute sõlmimise juurde (nt ETÜ 2013 põhjal, seda eritingimustega liigselt moonutamata), et vältida õiguskaitsevahendite kuritarvitamise uueks normaalsuseks kujunemist. Juhatus ei pea viimasel ajal täheldatud ulatuses esimese nõude tagatiste kasutamist ehituslepingutes kõigi turuosaliste huve võrdselt arvestavaks. Juhatus rõhutab, et tegemist on turupraktika analüüsi põhjal kujundatud tähelepanu juhtimisega heast tavast kõrvalekaldele, mis ei sisalda üldist käitumisjuhist liikmetele.

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu nimel

EEEL juhatuse liikmed:

Kaupo Kolsar / Astlanda OÜ juhatuse esimees

Raivo Rand / AS Rand & Tuulberg Grupp juhataja

Tiit Kuuli / Oma Ehitaja AS nõukogu esimees

Ivo Volkov / AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees

Gerd Müller / Nordecon AS juhatuse esimees

Sven Pertens / TREV-2 Grupp AS juhatuse esimees

Kristjan Mitt / Mitt & Perlebach OÜ juhatuse esimees

Villu Põldmäe / CLIK AS nõukogu esimees

Ahto Aruväli / OÜ Inf Ehitus juhatuse liige

Kaido Somelar / Ehitustrust AS juhatuse esimees

Margus Keerutaja / Sovek AS juhatuse esimees

Ilmar Link / TPJ Inseneribüroo OÜ juhatuse esimees